recht op thuisonderwijs header


Behoud het recht op thuisonderwijs in Nederland

In Nederland geeft een zeer kleine groep ouders hun kinderen thuisonderwijs. Deze ouders maken gebruik van vrijstelling van de leerplicht op basis van artikel 5.b uit de Leerplichtwet. Dat artikel houdt in dat ouders zich kunnen beroepen op vrijstelling van de leerplicht als er geen school van hun levensbeschouwelijke richting in de buurt is.

Omdat het zo’n kleine groep vormt en daarmee onbekend is in Nederland, bestaan er redelijk wat vooroordelen ten aanzien van thuisonderwijs. Dat levert soms een ongemakkelijk gesprek op bij de kassa in een winkel, maar nog veel vervelender is het als er politieke besluiten genomen dreigen te worden op basis van ongegronde vooroordelen. Op deze website geven wij achtergrondinformatie over enkele onderwerpen die op dit moment leven in politiek en media, met de bedoeling deze vooroordelen weg te nemen.

Wij hopen dat u na het lezen onze conclusie deelt: thuisonderwijs moet mogelijk blijven in Nederland!


Politiek koos voorgaande jaren voor behoud thuisonderwijs

schrijvenrechtopthuisonderwijs

Thuisonderwijs is al eerder onder­werp van ge­sprek ge­weest in de Tweede Kam­er. In de afge­lopen jaren is er aldoor voor gekozen thuis­onderwijs te be­houden. In 2011 is daar­naast besloten om toezicht op thuis­onderwijs in te stellen. De beslis­singen werden daarna nog bevestigd in de ad­viezen van de Onder­wijsraad. Een voorstel om thuiso­nderwijs af te schaffen komt dan ook volledig uit de lucht vallen.

Lees verder…


Recht op onderwijs en toezicht zijn goed te waarborgen

toezichtrechtopthuisonderwijs

In over­een­stem­ming met be­sluit­vor­ming in de Twee­de Ka­mer had het mini­sterie van OCW een wets­wij­ziging in voor­be­rei­ding waar­in het recht op onder­wijs en een vorm van toe­zicht gewaar­borgd zou­den wor­den. Er waren geen signa­len dat rea­lisering te moei­lijk of te kostbaar zou zijn.

Lees verder…


Goede ontwikkeling op sociaal-emo­tioneel vlak

handen recht op thuisonderwijs

Er zijn vele on­der­zoe­ken be­schik­baar die consi­stent laten zien dat thuis­onder­wijs goe­de re­sul­ta­ten boekt op zowel cogni­tief als sociaal-emo­tioneel vlak; resul­taten die ver­gelijk­baar zijn met de resul­taten van school­onder­wijs. Als thuis­onder­wijzers krijgen wij regel­matig de vraag hoe het kan dat onze kinderen zich op sociaal-emo­tioneel vlak goed kunnen ont­wikkelen zonder dat zij naar school gaan.

Lees verder…


Aantal thuisonderwijskinderen in Nederland al jarenlang zeer klein

nulkommanuleenprocentgrafiek

Een zeer kleine groep ou­ders in Ne­der­land geeft hun kind thuis­onder­wijs. Deze groep is al jaren­lang klein en blijft klein omdat de keuze voor thuis­onderwijs een forse in­vestering met zich mee brengt in tijd en geld en niet iedere ouder daarvoor kan of wil kiezen. Toch maakt de staats­secretaris zich druk over het aantal thuis­onderwijzers.

Lees verder…

Volgen


   
 

Vul uw e-mailadres in om een e-mail te ontvangen van nieuwe berichten