Aantal thuisonderwijskinderen in Nederland al jarenlang zeer klein

Keuze voor thuisonderwijs wordt zorgvuldig en gewetensvol gemaakt

Ouders die besluiten hun kind thuisonderwijs te geven, nemen deze beslissing niet lichtvaardig. In alle gevallen gaat daar een zorgvuldig proces aan vooraf waarin de ouders zich verdiepen in thuisonderwijs als onderwijsvorm en waarin zij de voor- en nadelen van thuisonderwijs op gewetensvolle wijze tegen elkaar afwegen. De keuze voor thuisonderwijs brengt een forse investering met zich mee in tijd en geld en niet iedere ouder kan of wil daarvoor kiezen. Dit is de reden dat het aantal thuisonderwijzers in Nederland en in het buitenland zeer beperkt blijft.
nulkommanuleenprocentgrafiek

Thuisonderwijs is een zeer kleine groep

In zijn brief stelt de staatssecretaris dat de toename van het aantal thuisonderwijskinderen in dertien jaar tijd naar zo’n 400 leerlingen hem zorgen baart. Graag wijzen wij erop dat er in Nederland meer dan 2,5 miljoen leerplichtige kinderen zijn. De groep van 400 thuisonderwijskinderen is dus zeer, zeer klein, zowel in absolute als in relatieve aantallen. Het gaat om zo’n 0,01% van de leerplichtige kinderen en deze groep is al dertien jaar lang zeer klein. Vanuit dat oogpunt bekeken lijkt ‘zorgen maken over toename’ uiterst overdreven.

Angst voor ‘aanzuigende werking’ is ongegrond

De NVvTO hoopt dat het voorstel tot afschaffing van vrijstelling wegens richtingbezwaren niet wordt ingegeven door angst voor een aanzuigende werking door het mogelijk maken van ‘kleur verschieten’ van scholen, een voorstel dat ook in de brief van de staatssecretaris wordt behandeld in het kader van artikel 23. Deze angst lijkt ons namelijk ongegrond. Kleurverschieten is voor het voortgezet onderwijs immers al sinds 2008 mogelijk en heeft niet gezorgd voor een toevlucht van kinderen in deze leeftijdsgroep naar thuisonderwijs.

Ook in andere Europese landen waar thuisonderwijs een volledig vrije keuze is, blijft de groep thuisonderwijzers zeer klein. In de meeste van deze landen komt het thuisonderwijs niet boven de 0,1% van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd uit.

Bronnen:

– School niet per se beste voor kind – James Kennedy http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1872741/2011/04/09/School-niet-per-se-beste-voor-kind.dhtml
– Kohnstamm onderzoeken (eerste en vervolgonderzoek):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf

Thuisonderwijskinderen ontwikkelen zich goed op sociaal-emotioneel vlak

handen recht op thuisonderwijs

‘De term sociaal-emotionele ontwikkeling maakt opgang. Kort gezegd verwijst de term naar het verschijnsel dat kinderen leren omgaan met anderen – het sociale deel – en leren omgaan met gevoelens zoals vreugde, verdriet en boosheid – het emotionele deel.’

Uit: JSW jaargang 89, nummer 1, ‘Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?’

Onderzoeken tonen goede sociaal-emotionele ontwikkeling aan

Het is een hardnekkig vooroordeel dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen moeizamer zou verlopen dan die van schoolgaande kinderen. Gelukkig hoeven we niet te gissen naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen, want deze is uitgebreid onderzocht in binnen- en buitenland. Er zijn vele onderzoeken beschikbaar en in het bezit van het ministerie van OCW die consistent laten zien dat thuisonderwijs een volwaardige vorm van onderwijs is, die goede resultaten boekt op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak; resultaten die vergelijkbaar zijn met de resultaten van schoolonderwijs [1,2]. Er zijn tevens onderzoeken die constateren dat thuisonderwijs door zijn flexibiliteit en individuele benadering een geschikte onderwijsvorm is voor kinderen met speciale leerbehoeften [1], zoals kinderen met leerproblemen [3] en hoogbegaafde kinderen [4].

School is niet de enige plek voor een kind om te groeien op sociaal-emotioneel vlak

In de brief van staatssecretaris Dekker lezen wij zijn zorg over de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. De staatssecretaris denkt dat alleen scholen in staat zouden zijn om kinderen te helpen bij een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Niets is minder waar. Om te beginnen verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die een school bezoeken niet altijd voorspoedig, zoals ook blijkt uit de regelmatig terugkerende discussies over pesten op school en depressieve middelbare scholieren. Daarnaast zijn er veel plekken buiten school waar kinderen kunnen groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling: sportclubs, scouting, muziekverenigingen, in de speeltuin, op familiebezoek, bij de kassa van de supermarkt, tijdens het spelen bij vriendjes, noem maar op.

Thuisonderwijs als uitstekende basis voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Als thuisonderwijzers krijgen wij regelmatig de vraag hoe het kan dat onze kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak goed kunnen ontwikkelen zonder dat zij naar school gaan. Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen het hebben van sociale contacten en een gunstige sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociale contacten leiden niet automatisch tot het leren van goede sociale vaardigheden of emotionele veerkracht. Hiervoor is begeleiding nodig, door mensen met betere sociale vaardigheden dan het kind zelf. Door de een-op-eenleersituatie tussen ouder en kind die thuisonderwijs biedt, is het makkelijker om het kind op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden en op de goede weg te helpen. Deze leersituatie heeft nog een belangrijk voordeel, namelijk dat de lesstof veel sneller doorlopen kan worden, waardoor er meer tijd is voor spelen, sport, clubjes, uitjes, familiebezoek enzovoorts. Allemaal zaken die de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede komen.
Daarnaast biedt het leren in de vertrouwde, veilige en rustige thuisomgeving een uitstekende stressvrije basis voor het oefenen van sociale vaardigheden en het groeien in emotionele veerkracht.

Zorg om sociaal-emotionele ontwikkeling berust op ongegronde vooroordelen

Thuisonderwijzers begrijpen de vooroordelen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen. Velen van ons hebben die zelf ook gehad voordat we ons grondig in thuisonderwijs hadden verdiept. Wij stellen echter heel duidelijk dat de aannames onjuist zijn. We zien geen bewijs in de vele onderzoeken die op dit vlak zijn gedaan, noch in de dagelijkse praktijk. Onze kinderen zijn zeer actief en staan met beide benen middenin de maatschappij. Wij zien dan ook geen bewijs voor de stellingen die gedaan worden in de brief van staatssecretaris Dekker.

Thuisonderwijs is een innovatieve en zeer succesvolle onderwijsvorm met uitgebreide aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het heeft zich als excellente, op het individu afgestemde onderwijsvorm al jarenlang in binnen- en buitenland bewezen.

Bronnen:

Definitie op http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2004/01_september_2004/jrg89-september2004-blok-isschoolechtzobelangrijkvoordesociaalemotioneleontwikkeling.pdf

[1] Kunzman, R. & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1): 4-59.

[2] Blok, H. (2002). De effectiviteit van thuisonderwijs, een overzicht van onderzoeksresultaten. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, jaargang 14, nr. 4, p. 151-163.

[3] Arora, T. (2006). Elective home education and special educational needs. Journal of Research in Special Educational Needs, 6(1), 55-66.

[4] Goodwin, C. B. & Gustavson, M. (2009). Gifted homeschooling in the US. NAGC Magazine, 26-28.

Recht op onderwijs en toezicht zijn goed te waarborgen

toezichtrechtopthuisonderwijs

Tweede Kamer stelt voorwaarden aan thuisonderwijs

Artikel 23 van de grondwet stelt ‘Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid’. Onderzoek onder Nederlandse thuisonderwijsgezinnen in opdracht van het ministerie van OCW door het SCO-Kohnstamm Instituut liet zien dat alle onderzochte kinderen vervangend onderwijs krijgen en dat de ouders dat op consciëntieuze wijze vormgeven. Vervolgonderzoek liet zien dat ook de aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs zonder problemen verloopt. De toenmalige minister van onderwijs Van Bijsterveldt schreef in december 2010 aan de Tweede Kamer dat ze naar aanleiding van deze onderzoeken geen reden zag voor toezicht.

In 2011 werd thuisonderwijs wederom besproken in de Tweede Kamer. Het resultaat van dit debat was dat er een lichte vorm van toezicht ingesteld zou worden op thuisonderwijs. Dat toezicht zou bestaan uit enkele nadere voorwaarden, namelijk: ouders zijn jaarlijks verplicht schriftelijk te verklaren vervangend onderwijs aan te bieden en moeten een plan van aanpak maken waarin staat hoe zij vervangend onderwijs voor hun kinderen vormgeven. Een externe deskundige geeft advies op dit plan van aanpak en een leerplichtambtenaar voert jaarlijks een (voortgang)gesprek met de ouders.

De Onderwijsraad bracht in 2012 het advies ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ uit. Hierin adviseert de raad om voor thuisonderwijs waarborgen te creëren dat ouders vervangend onderwijs aanbieden en om ‘adequaat en proportioneel’ toezicht in te stellen op thuisonderwijs. Een bevestiging dus van het in 2011 genomen besluit door de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dekker kiest voor een radicale koerswijziging

In overeenstemming met de besluitvorming had het ministerie van OCW een wetswijziging in voorbereiding waarin het recht op onderwijs en een vorm van toezicht gewaarborgd zouden worden. De NVvTO was actief betrokken bij het proces van wetswijziging als een van de partijen uit het veld. Er werd constructief samengewerkt met het ministerie van OCW.

Op geen enkele wijze werden door het ministerie signalen afgegeven dat realisering te moeilijk of te kostbaar zou zijn. Dit valt niet te rijmen met de stelling van Dekker dat toezicht moeilijk uitvoerbaar en te kostbaar zou zijn en is bovendien geen reden voor een verbod op thuisonderwijs.

Toezicht is mogelijk tegen lage kosten en is eenvoudig uitvoerbaar

De NVvTO is bereid mee te werken aan passend toezicht en de plannen van het ministerie voor toezicht waren ook al in een vergevorderd stadium. De jaarlijkse kosten per thuisonderwijskind van het gekozen model voor toezicht waren slechts een fractie van de jaarlijkse kosten voor schoolkinderen.

Als NVvTO zouden we graag deze gesprekken over het waarborgen van onderwijs en inrichten van toezicht willen voortzetten. Daarnaast hebben wij nog verschillende suggesties voor verdere verbeteringen die de lasten nog meer zouden kunnen verlagen en de uitvoerbaarheid vereenvoudigen.

We verwijzen hierbij graag naar veelvoorkomende voorbeelden in het buitenland waarin aangetoond is dat adequaat en proportioneel toezicht op thuisonderwijs wel degelijk mogelijk is.

Prof. Paul Zoontjens, lid van de Onderwijsraad in zijn stuk ‘Dekker op glad ijs – of waarom het schrappen van “richtingbezwaren” niet zo’n goed idee is’: ‘Tenslotte, met regels en toezicht op thuisonderwijs maakt de overheid zich daaraan niet medeplichtig. Dat is een absurde en gevaarlijke gedachte. Dat zou betekenen dat onderwijs alleen kan bestaan als de overheid zich daarachter kan stellen. Zo’n stellingname smoort elke opvatting over vrijheid van onderwijs in de kiem. Bij zoveel onbegrip lijkt het mij dat de staatssecretaris een warm debat binnen en buiten de Kamer tegemoet kan zien. Laat dit een aftrap daarvoor zijn!”

Bronnen:

– Kohnstamm onderzoeken (eerste en vervolgonderzoek):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf
– Brief van Bijsterveldt over behoud 5.b en inrichten toezicht met 6 voorwaarden en de bijlage:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/13/kamerbrief-over-vrijstelling-van-de-leerplicht-om-levensbeschouwelijke-redenen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/12/13/voorwaarden-voor-vrijstelling-leerplicht-vanwege-richtingsbedenkingen.html
– Onderwijsraad advies: http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/656/documenten/artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.pdf
– Brief Dekker: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/13/kamerbrief-reactie-op-onderwijsraadadvies-artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.html

Politiek koos voorgaande jaren voor behoud thuisonderwijs

schrijvenrechtopthuisonderwijs

Onderzoeken geven geen aanleiding voor verbod of toezicht op thuisonderwijs

Thuisonderwijs bestaat al jaren in Nederland. Een aantal jaar geleden vroeg de toenmalige minister van Onderwijs zich af of thuisonderwijskinderen wel vervangend onderwijs krijgen. Zij liet het SCO-Kohnstamm Instituut onderzoek uitvoeren naar thuisonderwijs in Nederland. Hieruit bleek dat alle onderzochte kinderen vervangend onderwijs krijgen en dat de ouders dat op consciëntieuze wijze vormgeven. Vervolgonderzoek liet zien dat ook de aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs zonder problemen verloopt. De conclusie van de minister was dan ook dat er geen aanleiding was voor een verbod of toezicht op thuisonderwijs.

Tweede Kamer stelt voorwaarden aan thuisonderwijs

Nadat in voorgaande jaren de onderzoeken van het SCO-Kohnstamm Instituut afdoende waren gebleken om de minister te doen besluiten niets te veranderen aan de Leerplichtwet, kwam het afschaffen van thuisonderwijs in 2011 weer ter sprake. Aanleiding hiervoor was de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam en de aankondiging van een groep moslimouders om zich te beroepen op vrijstelling van de leerplichtwet voor hun kinderen. Het resultaat van het debat in de Tweede Kamer was dat thuisonderwijs niet werd afgeschaft, maar dat er toezicht ingesteld moest worden op basis van enkele door hen gestelde voorwaarden.

Onderwijsraad adviseert handhaving vrijstelling leerplicht

De Onderwijsraad bracht in 2012 het advies ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ uit. Hierin doet de raad ook uitspraak over thuisonderwijs. De conclusie van de Onderwijsraad is dat ‘De raad in overweging [geeft] om bij vrijstelling van de leerplicht op basis van de Leerplichtwet de bestaande situatie te handhaven.’ In het advies van de Onderwijsraad is dus sprake van het behouden van thuisonderwijs. In het verdere advies wordt aangeraden om waarborgen te creëren dat ouders vervangend onderwijs aanbieden en om ‘adequaat en proportioneel’ toezicht in te stellen op thuisonderwijs. Een bevestiging dus van het in 2011 genomen besluit door de Tweede Kamer.

Verder vindt de Onderwijsraad verruiming van geldige richtingbezwaren voor een vrijstelling op basis van artikel 5b met ‘pedagogische of andere waardeoriëntaties’ ter afweging door de wetgever. Hiermee zien wij dat de Onderwijsraad een opening biedt aan de wetgever voor het verruimen van het recht op vrijstelling met bezwaren anders dan levensbeschouwelijke. Dat is een ontwikkeling die de NVvTO zeer zou aanmoedigen. Een verruiming van de gronden om vrijstelling van de leerplicht te krijgen, sluit aan bij de verruiming van de oprichtingseisen voor bijzondere scholen die de staatssecretaris voor ogen heeft. Naar onze mening zou een verruiming daarom een logische keuze zijn.

Dekker slaat alle onderzoeken en adviezen in de wind

Ondertussen had het ministerie van OCW een wetswijziging in voorbereiding waarin het toezicht uitgewerkt werd. De NVvTO was actief betrokken bij het proces van wetswijziging als een van de partijen uit het veld. Er werd constructief samengewerkt met het ministerie van OCW.

Op geen enkele wijze werden door het ministerie van OCW signalen afgegeven dat realisering te moeilijk of te kostbaar zou zijn. Desondanks stelt staatssecretaris Dekker in zijn brief voor om thuisonderwijs af te schaffen.

De reactie van de woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs (in 2008) na een vraag waarom thuisonderwijzers in Nederland met achterdocht worden behandeld: ‘Het principe “onbekend maakt onbemind” speelt in ons land waarschijnlijk een rol. Ervaringen in het buitenland: België, Engeland, de VS, laten zien dat voor argwaan helemaal geen reden is. Kinderen die in die landen thuisonderwijs hebben gekregen, presteren niet slechter en dikwijls zelfs beter dan kinderen die schoolonderwijs hebben gevolgd.’

Gebrek aan continuïteit in beleid

De NVvTO ziet geen aanleiding tot de voorgestelde beleidswijziging om thuisonderwijs te verbieden. De aankondiging tot een verbod op thuisonderwijs door het schrappen van vrijstelling wegens richtingsbedenkingen is niet gebaseerd op (nieuwe) redenen. Ook het advies van de Onderwijsraad geeft hiertoe geen aanleiding.

De staatssecretaris verwijst in zijn brief naar één ander Europees land waar vrijstelling wegens richtingsbedenkingen (thuisonderwijs) bij wet niet mogelijk is en maakt hierbij een onvolledige vergelijking. Dat enkele Europese landen hun burgers de afgelopen zeventig jaar geen ruimte geboden hebben voor deze fundamentele vrijheden, heeft een eigen historie en is naar onze overtuiging geen rechtvaardiging voor een beleidswijziging in Nederland. Er bestaan immers veel meer Europese landen die deze vrijheid sinds de negentiende eeuw wél in hun grondwet geregeld hebben en waar burgers naar tevredenheid op zeer kleine schaal van dit recht gebruikmaken.

Bronnen:

– Kohnstamm onderzoeken (eerste en vervolgonderzoek):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf
– Onderwijsraad advies: http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/656/documenten/artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.pdf
– Brief Dekker: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/13/kamerbrief-reactie-op-onderwijsraadadvies-artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.html
– Citaat Inspectie van het Onderwijs: Tijdschrift “Groter groeien”, 2008

Tweede Kamer wil thuisonderwijs handhaven

De Tweede Kamer vindt dat de mogelijkheid voor thuisonderwijs moet blijven. Wel zal er meer toetsing naar de kwaliteit ervan moeten komen. Lees voor het tekst het artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad.

Kamer kritisch over verbod leerplichtvrijstelling

Op maandag 29 september jl. werd “Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ behandeld in de commissie voor OCW met daarin o.a. het onderwerp thuisonderwijs.

Een verslag in de Stentor.

 

Thuisonderwijs: Maatwerk aan huis

In het meest recente nummer van DRS – Magazine Online, verscheen een artikel van de heer Nijenhuis, voormalig voorzitter van de NVvTO. In het artikel belichten de redacteur en Nijenhuis de verschillende facetten van thuisonderwijs op basis van richtingsbedenkingen.

DRS

Number of home educated children in the Netherlands remains exceedingly small

Home education is a careful and conscientious choice

The decision to home educate is not taken lightly: in all cases, it is the result of a careful process in which parents thoroughly explore the option of home education and conscientiously weigh its pros and cons. The choice to home educate involves a substantial investment of both time and finances, and not every parent is willing or able to make this commitment. That is the reason why the number of home educators remains very small, both in the Netherlands and abroad.
nulkommanuleenprocentgrafiek

Home education concerns a very small group

In his letter, the Secretary of State expresses his concern regarding the increase in the number of home educated children in the last thirteen years to some 400 school-age children. We would like to point out that there are more than 2.5 million school-age children in the Netherlands. By comparison, the group of approximately 400 home educated children remains extremely small, both in absolute and in relative terms. Only 0.01% of Dutch school-age children are home educated, and this number has remained extremely small for the past thirteen years. In view of this fact, any ‘concern regarding an increase’ seems to be rather exaggerated.

Fear of ‘honey pot effect’ is unfounded

The Netherlands Association of Home Education (NVvTO) sincerely hopes that the proposal to abolish home education on the basis of life philosophical objections is not motivated by fear of a ‘honey pot effect’. In the same letter, State Secretary Dekker also proposes to make it easier for schools to change denomination at the parents’ request. We hope that the State Secretary is not worried that home education will become an attractive option for dissatisfied parents. Such a fear seems to us to be entirely unfounded. Change of denomination has already been available for secondary education since 2008 and this has not led to a sudden increase of home educated children within this age group.

In other European countries, where home education is a fully valid and freely available option, the number of home educators remains extremely small. In most of these countries, home education does not exceed 0.1% of school-age children.

Sources:

– School not necessarily the best choice for a child – James Kennedy http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1872741/2011/04/09/School-niet-per-se-beste-voor-kind.dhtml
– Kohnstamm studies (first study and follow-up):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf

Home educated children display healthy socio-emotional development

handen recht op thuisonderwijs

‘The term socio-emotional development is in vogue. It essentially refers to the process through which children learn to interact with others – the social component – and to cope with their own emotions such as joy, sadness and anger – the emotional component.’

Source: JSW volume 89, number 1, ‘Is school really so important for socio-emotional development?’

Research indicates healthy socio-emotional development

There is a persistent preconceived idea that the socio-emotional development of home educated children is less smooth than that of school-going children. Luckily, the socio-emotional development of home educated children requires no such speculation: it has been thoroughly studied, both in the Netherlands and abroad. The many available studies at the disposal of the Ministry of Education, Culture and Science all consistently show that home education is a fully valid form of education which delivers good results both from a cognitive and from a socio-emotional perspective; results that are comparable with those of education in school [1,2]. In addition, studies have also shown that the flexibility and individual approach of home education make it a highly suitable form of education for children with special learning needs [1], such as children with learning problems [3] and gifted children [4].

School is not the only place where a child can develop socio-emotionally

In his letter, State Secretary Dekker expresses his concern about the socio-emotional development of our children. The State Secretary is of the opinion that only schools can help children to develop socially and emotionally. Nothing could be less true. To begin with, the socio-emotional development of school-going children is not always so successful, as witnessed by the recurring discussions on bullying and teenage depression. In addition, there are many places other than school where children can develop socially and emotionally, such as sports clubs, music schools, playgrounds, family visits, at the supermarket, while playing with their friends, etc.

Home education an excellent basis for socio-emotional development

As home educators we are often asked how our children can develop socially and emotionally without going to school. It is important in this context to make a distinction between having social contacts and a favourable socio-emotional development. Social contacts do not automatically lead to learning good social skills or emotional resilience. These things require guidance, by people who have better social skills than the child themself. The one-on-one learning situation between home educated child and parent makes it easier to guide the child in his or her socio-emotional development. This learning situation has another important advantage, namely that the required school materials can be covered much more quickly, which leaves more time for play, sports, clubs, outings, family visits, etc. All things that promote and facilitate socio-emotional development.

In addition, learning in the familiar, safe and quiet environment of one’s home offers an excellent stress-free basis for practicing social skills and growing in emotional resilience.

Concern about socio-emotional development rests on unfounded prejudice

Home educators understand the preconceived ideas about the socio-emotional development of home educated children. After all, many of us shared these same ideas before we thoroughly studied how home education works. However, we can state with great conviction that these preconceived ideas are incorrect. We see no proof of any socio-emotional lag: neither in the many studies carried out on the subject, nor in our daily experience. Our children are very active, and squarely embedded in society. We do not see any evidence for the claims made in the letter of State Secretary Dekker.

Home education is an innovative and highly successful form of education with extensive focus on both the cognitive and the socio-emotional development of the child. It has for years now proven to be an excellent, individual-oriented form of education both in the Netherlands and abroad.

Sources:

Definition taken from http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2004/01_september_2004/jrg89-september2004-blok-isschoolechtzobelangrijkvoordesociaalemotioneleontwikkeling.pdf

[1] Kunzman, R. & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1): 4-59.

[2] Blok, H. (2002). De effectiviteit van thuisonderwijs, een overzicht van onderzoeksresultaten. (Effectiveness of home education, an overview of research results) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, volume 14, nr. 4, p. 151-163.

[3] Arora, T. (2006). Elective home education and special educational needs. Journal of Research in Special Educational Needs, 6(1), 55-66.

[4] Goodwin, C. B. & Gustavson, M. (2009). Gifted homeschooling in the US. NAGC Magazine, 26-28.

Right to education and supervision easy to secure

toezichtrechtopthuisonderwijs

House of representatives sets conditions for home education

According to Article 23 of the Constitution: ‘Every person is free to practice their right to educate, subject to government supervision.’ The Ministry of Education, Culture and Science commissioned a study among Dutch home educating families, which was carried out by the SCO-Kohnstamm institute. The results were clear: all the children in the study received some form of education, and that parents dealt with their responsibility for their children’s education in a very conscientious manner. Subsequent research also showed that home educated children have no problems entering higher education or the job market. In December 2010, the then Minister of Education, Ms Van Bijsterveldt, wrote to the House of Representatives that on the basis of these studies, she saw no reason to introduce supervision of home education.

In 2011, home education was once again a hot topic in the House of Representatives. The conclusion of this debate was to be the introduction of a mild form of supervision of home education. This supervision was to consist of the following conditions: parents were required on a yearly basis to state in writing that they were in fact offering their children substitute education. They were also required to turn in an annual education plan specifying the form of this substitute education. An external expert was to advise the parents in formulating their annual plan, and a Compulsory Education Officer (leerplichtambtenaar) was to meet with the parents on a yearly basis to talk about their children’s progress.

In 2012, the Education Advisory Board published their recommendation entitled ‘Constitution Article 23 from a Societal Perspective’. In this report, the Education Advisory Board recommends guaranteeing that home educating parents are offering their children a substitute form of education and introducing ‘adequate and proportional’ supervision of home education. This recommendation is fully in line with the conclusion of the 2011 debate.

State Secretary Dekker chooses for a radically different approach

In accordance with the above-mentioned decisions concerning home education, the Ministry of Education, Culture and Science was in the process of formulating a law amendment securing the right to home educate and implementing supervision. The Netherlands Association for Home Education (NVvTO) and other home education parties were actively involved in the process of formulating the law amendment. This collaboration with the Ministry of Education, Culture and Science was fruitful and constructive.

At no point were there any indications from the Ministry of Education, Culture and Science that the law amendment was in any way too costly or difficult to realise. This makes State Secretary Dekker’s statement that supervision is too difficult to implement and too costly all the more surprising. Furthermore, even if this were true, it would not be a valid reason to ban home education.

Supervision is affordable and easy to implement

The NVvTO is willing to cooperate in establishing suitable supervision, and the Ministry’s plans in this respect were already in a far advanced stage. The yearly costs of supervision per home educated child were calculated to be only a fraction of the yearly costs of a school-attending child.

As NVvTO, we would like to proceed with these deliberations on securing education and introducing supervision. In addition, we have a number of suggestions for further improvements to the proposal that might lower the costs further and make supervision even easier to implement.

In this context, we would like to mention the many examples of countries where it has been shown that adequate and proportional supervision of home education works in practice.

Professor Paul Zoontjens, member of the Education Advisory Board wrote in his article ‘Dekker is skating on thin ice – or why the scrapping of ‘life philosophical objections’ is a bad idea’:
‘After all, the introduction of rules and supervision of home education does not imply that the government is making itself an accessory to home education. That is an absurd and dangerous idea. It would mean that education can only exist if the government can fully support it. Such a view nips all concepts of freedom of education in the bud. With so much incomprehension, the State Secretary can expect a hot debate both within the House of Representatives and beyond. Let this article be the kick-off!’

Sources:

– Kohnstamm studies (first study and follow-up):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf
– Letter of Minister van Bijsterveldt on retaining 5.b and introducing supervision with 6 conditions (including appendix):
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/13/kamerbrief-over-vrijstelling-van-de-leerplicht-om-levensbeschouwelijke-redenen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/12/13/voorwaarden-voor-vrijstelling-leerplicht-vanwege-richtingsbedenkingen.html
– Recommendation Education Advisory Board: http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/656/documenten/artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.pdf
– State Secretary Dekker’s letter: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/13/kamerbrief-reactie-op-onderwijsraadadvies-artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.html

Politicians have so far chosen to safeguard home education

schrijvenrechtopthuisonderwijs

Research indicates no need for supervision or a ban on home education

Home education has existed in the Netherlands for many years. Some years ago the then Minister of Education questioned whether home educated children were being offered a substitute form of education. She commissioned a study on home education in the Netherlands by the SCO- Kohnstamm Institute. This study showed that all home educated children receive a substitute form of education and that parents are very conscientious in how they give home education. A follow-up study also demonstrated that home educated children have no problems transitioning to the labour market or higher education. The minister therefore concluded that there was no need for supervision or a ban on home education.

House of representatives sets conditions for home education

Despite the fact that the SCO-Kohnstamm Institute studies had given the then Minister no reason to make any changes to the Compulsory Education Law, the idea of a ban on home education arose once again in 2011. The trigger this time was the closing of the Islamic College in Amsterdam and the announcement by a group of Muslim parents that they would make use of exemption from the Compulsory Education Law to home educate their children. The conclusion of the ensuing debate in the House of Representatives was the preservation of home education and the introduction of a light form of supervision on the basis of a set of conditions.

Education Advisory Board recommends preserving exemption from Compulsory Education Law

In 2012, the Education Advisory Board published a report entitled ‘Constitution Article 23 from a Society Perspective’, which mentions home education. This report concludes that ‘with respect to exemption from the Compulsory Education Law, the Board recommends maintaining the current situation’. The Education Advisory Board therefore advises to preserve home education. It furthermore recommends formulating conditions guaranteeing that home educating parents offer their children a substitute form of education and introducing ‘adequate and proportional’ supervision of home education. This recommendation is fully in line with the conclusion of the 2011 debate.

The Board also advised the legislator to consider extending the life philosophical objections required for an exemption on the basis of Article 5, clause b, to include ‘pedagogic or other moral objections’. The Board is therefore offering the legislator an opening to broaden the right to an exemption to objections other than life philosophical ones. This development would be most warmly welcomed by the Netherlands Association for Home Education (NVvTO). After all, a broadening of the grounds for exemption from the Compulsory Education Law is fully in line with the State Secretary’s intended broadening of the requirements for starting special education schools. In our opinion, this makes such broadening a logical choice.

Dekker is ignoring all research and recommendations

The Ministry of Education, Culture and Science (OCW) was in the process of formulating a law amendment implementing supervision. The NVvTO was actively involved in this process in its capacity as a representative. This collaboration with the Ministry was both fruitful and constructive.

At no point were there any indications from the Ministry that the proposed changes were in any way too costly or difficult to realise. In spite of this, State Secretary Dekker is now recommending a ban on home education.

Reaction of the spokesperson of the Education Inspection (in 2008) to the question of why home educators in the Netherlands are being treated with suspicion: ‘‘‘Fear of the unknown’’ probably plays a role in the Netherlands. Experience in other countries, such as Belgium, the United Kingdom and the USA shows that such suspicion is unwarranted. Home educated children in these countries do not perform any less well than school-going children. In fact, in many cases, they tend to perform better.’

Lack of consistent policy

The NVvTO sees no reason for the suggested change of policy regarding home education. The suggested ban on home education by eliminating exemption on the grounds of life philosophical objections is not based on any (new) evidence. The advice of the Board of Education also gives no indications that such a ban would be desirable.

In his letter, the State Secretary refers to one other European country where exemption on the grounds of life philosophical objections is not permitted by law, but the comparison is incomplete. The fact that a few European countries have in the past 70 years denied their citizens these fundamental rights has a history of its own and does not, in our opinion, warrant a change in policy in the Netherlands. After all, there are also many European countries that embedded this freedom in their constitution sometime in the 19th century and whose citizens have since been happily and in small numbers making use of their right to freedom of education.

Sources:

– Kohnstamm studies (first study and follow-up) (in Dutch):
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco802.pdf
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki840.pdf
– Recommendation of the Board of Education (in Dutch): http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/656/documenten/artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.pdf
– State Secretary Dekker’s letter: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/13/kamerbrief-reactie-op-onderwijsraadadvies-artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-perspectief.html
– Quote from the Education Inspection: Magazine “Groter Groeien” (2008)

Reactie NVvTO op rapport WBOM

De NVvTO plaatst het rapport van het Openbaar Ministerie (juni 2012) in een kader.

In de praktijk zijn er geen problemen met thuisonderwijs en vrijstelling van Leerplicht wegens richtingsbezwaren. De Onderwijsraad adviseert de bestaande situatie te handhaven en zes wetenschappers verklaren dat thuisonderwijs een effectieve onderwijsvorm is.

Bekijk het nieuwsitem van de NCRV.

Twee thuisonderwijskinderen behalen de schaaktop voor de jeugd

Een berichtje over twee thuisonderwezen broers, waarvan er een Europees jeugdkampioen schaken is geworden en de ander in de top tien kwam.

Jorden van Foreest, veertien jaar oud, is begin oktober jl. Europees jeugdkampioen schaken geworden in de leeftijdscategorie tot en met veertien jaar oud.

www.thuisonderwijs.nl/nvvto-feliciteert-jorden-en-lucas-van-foreest

Hoogleraar Paul Zoontjens geeft vijf redenen waarom Dekker zich op glad ijs begeeft met zijn plannen om thuisonderwijs af te schaffen

Hoogleraar Paul Zoontjens geeft vijf redenen waarom de staatssecretaris zich op glad ijs begeeft met zijn plannen om thuisonderwijs af te schaffen

Paul Zoontjens heeft een artikel geschreven voor MR magazine. Hij vindt de zorgen van staatssecretaris Dekker slechts een overtuiging en bovendien ongegrond.

Ik heb de indruk dat de staatssecretaris zich met deze stellingname op glad ijs begeeft. Ik noem vijf redenen. Zo is het een overtuiging en geen feit dat kinderen met thuisonderwijs een brede maatschappelijke ontwikkeling en sociale contacten ontberen. Onderzoek in Nederland en daarbuiten toont aan dat dit verband er helemaal niet is. Dat onderzoek is intussen algemeen bekend.

www.thuisonderwijs.net/paul-zoontjens-dekker-op-glad-ijs

En lees hier de reactie van de besturenraad:

www.besturenraad.nl/content/‘schrap-thuisonderwijs-niet-uit-de-wet’

Volgen


   
 

Vul uw e-mailadres in om een e-mail te ontvangen van nieuwe berichten